***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***

>>>หน่วยบริการโพธิ์ทอง

>>>หน่วยบริการแสวงหา

>>>หน่วยบริการวิเศษชัยชาญ

>>>หน่วยบริการสามโก้

>>>หน่วยบริการไชโย

>>>หน่วยบริการป่าโมก

 

 

>>>เดือนมกราคม 2565

>>>เดือนกุมภาพันธ์ 2565

>>>เดือนมีนาคม 2565

>>>เดือนเมษายน 2565

>>>เดือนพฤษภาคม 2565

>>>เดือนมิถุนายน 2565

>>>เดือนกรกฎาคม 2565

>>>เดือนสิงหาคม 2565

>>>เดือนกันยายน 2565

>>>เดือนตุลาคม 2565

>>>เดือนพฤศจิกายน 2565

>>>เดือนธันวาคม 2565

 

 

>>ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อสรรหาและคัดเลือกตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด อ่างทอง ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรร หาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อ สรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อ สรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก พิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 ใบสมัครรับทุนการศึกษา

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

>>ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ)

 

 
>>โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต "มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"

>>การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>>นิเทศติดตาม การเรียนการสอนและดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อ่านต่อ>>

 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE

>>>SerialNumber

 

>>โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

>>โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูม

>>โรงพยาบาลอ่างทอง

>>โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

 
27 พฤศจิกายน 2566