***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

นายประวิทย์ เรืองเดช

ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

นายพิชัย อินต๊ะงาม

รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

นางนาริยา มั่นธรรม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุภรัฐ มั่นธรรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการภายใน

นายสุวิทย์ อัญธปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการภายนอก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE