***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

นางสาวสุมล ชื่นชม

นางสาวนิธินันท์ นิรันดร

นางสาวพรสุดา กิจวิชา

นางสาวกานดา หวังค่ำกลาง

นางสาวสมใจ ทองเสริม

นางสาวเฉลียว วงชมภู

นางสาวเพ็ญศิริ หนูนิล

นางสาวทิพวรรณ ธารวุฒิ

นางสาวศิรินภา ตุ้ยบุญมา

นางสาวอมรรัตน์ ไวยวิเชียร

นางสาววรรณพร นาคะเสนีย์

นางสมพร ซื่อสัตย์

 

 

 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE