***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

บทบาทที่ จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียน เฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น

บทบาทที่ พัฒนา  และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคคากรที่จัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ

บทบาทที่ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)

บทบาทที่ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วย กระบวนการทาง การศึกษา

บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการ ศึกษาสำหรับ คนพิการในจังหวัด

บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE