***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

3.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำหรับเด็กพิการ

4.ระดมทรัพยากรในปฏิบัติภาระงานการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กพิการ

5.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ

6.ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน ทั้งภายนอกองค์กรและภายใน

องค์กร  

7.เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อคนพิการอย่างมุ่งเน้น

การมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

1.ระบบบริหารจัดการการให้บริการเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

2.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ มีความก้าวหน้า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

3.เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการอย่าง

หลากหลาย

4.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองมีทรัพยากรเพียงพอต่อการปฏิบัติ

ภาระงาน การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

5.เด็กพิการได้รับบริการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา

พิเศษ อย่างมีคุณภาพ

6.เด็กพิการได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามความ

ต้องการจำเป็นอย่างเหมาะสม

7.ภาคีเครือข่ายทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

อย่างเข้มแข็ง

 
 
 
 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE