***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 

นางนาริยา มั่นธรรม

ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย

ครู คศ.2

นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง

ครู คศ.2

นางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์

ครู คศ.1

นางสาววิไลพร ฆ้องกบ

ครู คศ.1

 

นางสาวธีราภรณ์ แก้ววิเศษ

ครู คศ.1

นางชลธิชา โอกาศ

ครู คศ.1

นางสาวประภาพร สิงหนาท

ครู คศ.1

นางสาวจีรวัฒน์ วงค์แสนศรี

ครู คศ.1

 

นายสุภรัฐ มั่นธรรม

ครู คศ.1

นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพล

ครู คศ.1

 

นายชูชัย นะนิตย์

ครู คศ.1

นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์

ครู คศ.1

 

นายสุวิทย์ อัญธปัญญา

ครู คศ.1

นางสาวกัญทิยา คงเผ่าพงษ์

ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา เจริญสุข

ครู คศ.1

 

นางสาวอารีรัตน์ โกพล

ครู คศ.1

 

นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น

ครูผู้ช่วย

นางสาวเนติกุล เศรษฐกุล

ครูผู้ช่วย

นางวัชรินทร์ ตั้งปฏิการ

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา จันทร

ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีนา สีวันนา

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพิภัช ทรัพย์สกุลกิจ

ครูผู้ช่วย

นางสาวอารยา แสนเทพ

ครูผู้ช่วย

นายจิรายุทธ ขุนกอง

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 
 

>>>แผน IEP ประถม

>>>แผน IEP มัธยม

>>>โปรแกรม IEP ONLINE